Priser

En begravelse består av mange elementer og det kan være krevende å få oversikt. Vi ønsker å orientere så godt vi kan underveis i prosessen, og etter første møte sender gravferdskonsulenten et prisoverslag til de pårørende. Pårørende er i en svært sårbar situasjon, og vi i byrået er bevisst vårt ansvar som veiledere.

Byrået ønsker derfor full åpenhet om kostnader slik at de tilpasses økonomiske rammene pårørende har. Det finnes mange valgmuligheter som påvirker kostnadene.

Under kan du se et priseksempel for begravelse i Alta, inkludert nedlegging, stell, transport og assistanse i seremoni.

Varer og tjenesterMin.Maks.
Kiste med utstyr og svøp3.600,-25.000,-
Nedlegging i kiste og stell1.600,-1.600.-
Transport av tom kiste til dødssted1.400,-1.400,-
Assistanse i seremonien1.500,-3.080,-
Kjøring til seremonisted gravlund2.399,-3.800,-
Lys og pynteutstyr i seremonien0,-600,-
Programhefter til seremonien á kr 20,- eks: min. 50 stk max. 200 stk1.000,-4.000,-
Byråets honorar Avgiftsfri del3.600,-3.600,-
Byråets honorar Avgiftspliktig del1.500,-1.500,-
Annonsering i Altaposten, 1-2 spalter, pris varierer på størrelse1.000,-6.500,-
Blomsterpynt til kisten, min 1 rose max stor kistedekorasjon100,-5.000,-
Fotografering 0,-0,-
Minnebok0,-0,-
SUM17.699,-56.080,-

STØNAD TIL GRAVFERD

Gravferdsstønad ytes kun ved behovsprøving. Avdøde må være medlem av folketrygden eller være forsørget familiemedlem av person som er medlem. Gravferdsstønad er for tiden opptil kr. 25.377,- der stønadens størrelse er avhengig av formuesforhold som er omtalt nedenfor.

Ved vurderingen av hvor stor stønaden skal være, skilles det mellom:

 1. når avdøde var enslig
 2. når avdøde hadde ektefelle/partner/samboer (m/felles barn)
 3. når avdøde var under 18 år.

Vi i byrået bistår med å søke gravferdsstønad på de etterlattes vegne.

1. Når avdøde var enslig

Gravferdsstønad ytes derso avdødes formue i sin helhet ikke overstiger kr. 24.734,- Stønaden avkortes mot formue, forsikringsbeløp, evt. Tjenestepensjon etter dødsfallet og utbetalinger fra begravelseskasse og lignende.

 • Ligningsattest eller kopi av sist innsendte selvangivelse må innhentes
 • Utbetales forsikringsbeløp etter dødsfallet?
 • Utbetales tjenestepensjon etter dødsfallet?
 • Utbetales bidrag fra fagforbund e.a.?

2. Når avdøde var gift/partner/samboer (m/felles barn)

Gravferdsstønad ytes dersom samlet finansformue (bankinnskudd, kontanter, aksjer etv.) forsikringsbeløp, evt. Tjenestepensjon etter dødsfallet og utbetalinger fra begravelseskasse og lignende ikke overstiger kr. 50.754,-

 • Ligningsutskrift eller kopi av sist innsendte selvangivelse, for både avdøde og gjenlevende, legges til grunn
 • Utbetales forsikringsbeløp etter dødsfallet?
 • Utbetales tjenestepensjon etter dødsfallet?
 • Utbetales bidrag fra fagforbundet e.a.?

3. Når avdøde var under 18 år

Det skal ikke foretas noen prøving mot formue når avdøde var under 18 år. Det vil si at det alltid skal gis fullt behovsprøvet tillegg når et barn under 18 år gravlegges. Det må foreligge dokumenterte utgifter for gravferden. Samlet utbetaling av gravferdsstønad må imidlertid begrenses til de faktiske dokumenterte utgiftene.

Ligningsattest/ligningsutskrift kan fås ved henvendelse til ligningskontoret i avdødes kommune. Begravelsesbyrået kan, med fullmakt fra pårørende og en kopi av skifteattest/uskifteattest innhente opplysningene eller pårørende kan selv skaffe dem til veie.

Dersom kriteriene for stønad er tilstede, kan begravelsesbyrået eller pårørende søke om stønad.  Søknad om stønad m/evt. Fullmakt til byrået, sendes avdødes Nav sammen med:

 • Dødsattest
 • Kopi av faktura fra begravelsesbyrået og utgifter til gravmonument (utgifter til minnesamvær refunderes ikke)
 • Ligningsattest/ligningsutskrifter

Vær oppmerksom på at NAV kan ha opplysninger om tjenestepensjon, som utbetales etter dødsfallet, som pårørende kanskje ikke kjenner til. Dette vil evt. Redusere eller i sin helhet fjerne grunnlaget for stønaden.

STØNAD TIL BÅRETRANSPORT

Når et medlem i folketrygden dør, og båren med avdøde transporteres over en strekning lengre enn 20 km, dekkes nødvendige utgifter til båretransport, med unntak av en egenandel på kr. 2538,- Dette gjelder kun ved hjemtransport og til nærmeste naturlige gravsted i forhold til avdødes bosted.

Hvis avdøde var folkeregistrert i annen kommune p.g.a. pleieforhold, og dette kan dokumenteres, kan imidlertid stønad til båretransport ytes.

Refusjon ytes også hvis avdøde skal kremeres og krematorium ikke finnes på seremonistedet.

Spesielle regler gjelder av utgifter til båretransport fra utlandet og når dødsfallet skyldes yrkesskade i utlandet.

Søknad om stønad til båretransport sendes NAV i avdødes kommune. Benytt skjema «krav om gravferdsstønad» som har eget avsnitt forrefusjon av båretransport. Vær oppmerksom på at NAV yter stønad «etter rimeligste transportmåte» og kan kreve at det Undersøkes hvilken transport (bil, båt, fly, ferge, osv) som vil være beste alternativ.

GJENLEVENDEPENSJON

Hvis avdøde etterlater seg gjenlevende ektefelle/samboer (m/felles barn) og barn under 18 år bør etterlatte oppsøke NAV for å få opplysninger om gjenlevendepensjon etc.

Klikk her for å komme inn på NAV sine hjemmesider der du kan finne mer informasjon om stønad ved gravferd og båretransport, samt om ytelser til gjenlevende.